the romans roadCon đường cứu rỗi qua thư Rô Ma là gì?

Con đường cứu rỗi qua thư Rô Ma là đường lối chia sẻ phúc âm cứu rỗi bằng cách dùng những câu Kinh Thánh trong thư Rô ma. Nó là cách đơn giản nhưng là phương pháp mạnh mẽ để giải thích tại sao chúng ta cần sự cứu rỗi? Làm thế nào Đức Chúa Trời ban cho sự cứu rỗi? Làm sao chúng ta nhận được sự cứu rỗi? Và kết quả của sự cứu rỗi là gì?

Câu đầu tiên trong con đường cứu rỗi qua thư Rô Ma là Rô ma 3:23 “Vì tất cả mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời”. Chúng ta tất cả đều là tội nhân. Tất cả chúng ta đều làm những việc không đẹp lòng Đức Chúa Trời. Không có một ai vô tội.Rô ma 3:10-18 cho những chi tiết một bức tranh về những tội lỗi giống như trong cuộc đời chúng ta. Câu Kinh Thánh thứ hai của con đường cứu rỗi qua thư Rô Ma là Rô Ma 6:23, dạy chúng ta về hậu quả của tội – “Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; Nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Giê Xu Christ, Cứu Chúa chúng ta”. Sư hình phạt mà chúng ta đáng phải chịu vì tội lỗi là sự chết. Không phải chết về thân thể nhưng chết đời đời!

Câu thứ ba trong con đường cứu rỗi qua thư Rô Ma ở phần cuối Rô Ma 6:23: “Nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Giê Xu Christ, Cứu Chúa chúng ta” Rô ma 5:8 tuyên bố, “Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.” Chúa Giê Xu Christ đã chết cho chúng ta. Sự chết của Chúa Giê Xu đã trả giá cho tội của chúng ta. Sự sống lại của Chúa Giê Xu chứng mính cho việc Đức Chúa Trời chấp nhận sự chết của Chúa như là trả thay cho tội chúng ta.

Chặng thứ tư trên con đường cứu rỗi qua thư Rô Ma là Rô Ma 10:9: “Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Giê Xu ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu.” Bởi vì sự chết của Chúa Giê Xu đã chịu thay cho chúng ta, tất cả chúng ta tin Ngài, tin vào sự chết Chúa đã trả thay cho tội lỗi của chúng ta – Và chúng ta sẽ được cứu. Rô Ma 10:13 lập lại điều này lần nữa: “Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu.”. Chúa Giê Xu đã chết để đền tội cho chúng ta và giải cứu chúng ta khỏi sự chết đời đời. Sự cứu rỗi, sự tha thứ tội, dành cho tất cả mọi người tin vào Chúa Giê Xu Christ như là Chúa và Cứu Chúa của họ.

Hướng cuối cùng của con đường cứu rỗi qua thư Rô Ma là kết quả của sự cứu rỗi. Rô Ma 5:1 có một sứ điệp kỳ diệu, “Vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin, thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Giê Xu Christ chúng ta.” Qua Đức Chúa Giê Xu Christ chúng ta có một sự liên hệ bình an với Đức Chúa Trời. Rô Ma 8:1 dạy chúng ta “Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Giê Xu Christ”. Bởi vì sự chết của Chúa Giê Xu thay thế cho chúng ta nên chúng ta sẽ không bao giờ còn bị đoán phạt vì tội lỗi. Cuối cùng chúng ta có lời hứa ưu tiên này của Đức Chúa Trời từ Rô Ma 8:38-39: “Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao, hay là bề sâu hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Giê Xu Christ, là Chúa chúng ta”

Bạn có thích đi theo con đường cứu rỗi qua thư Rô Ma? Nếu vậy bạn hãy cầu nguyện với Đức Chúa Trời cách đơn giản như sau:

“Lạy Chúa, con biết con có tội chống nghịch Ngài nên đáng bị hình phạt, nhưng Chúa Giê Xu đã gánh lấy hình phạt thay cho con nhờ đó trong đức tin vào Chúa Giê Xu con được tha thứ. Nhờ sự giúp đỡ của Ngài con từ bỏ tội lỗi của con và đặt niềm tin vào sự cứu rỗi của Chúa. Cảm tạ ơn Chúa vì ân điển kỳ diệu và sự tha thứ của Ngài. A-men!

Nói lời cầu nguyện này là cách thông báo với Đức Chúa Trời bạn nương dựa vào Chúa Giê Xu là Cứu Chúa của bạn (Nói những lời này không giải cứu được bạn. Chỉ có niềm tin vào Chúa Giê Xu bạn mới được tha thứ tội.)AMAZING GRACE BIBLE INSTITUTE