the romans roadถนนสู่ความรอดสายโรมคืออะไร?

ถนนสู่ความรอดสายโรมคือการแบ่งปันพระกิตติคุณแห่งความรอดด้วยการใช้ข้อพระคัมภีร์จากหนังสือโรมในพระคัมภีร์ ซึ่งเป็นวิธีง่าย ๆ แต่มีพลังในการอธิบายว่าทำไมเราจึงต้องได้รับความรอด พระเจ้่าทรงจัดเตรียมความรอดไว้ให้เราอย่างไรา เราจะรับความรอดได้อย่างไร และ ผลของความรอดคืออะไร

ข้อพระคัมภีร์ข้อแรกบนถนนสู่ความรอดสายโรมคือ ข้อพระธรรมโรม 3:23 “เหตุว่าทุกคนทำบาป และเสื่อมจากสง่าราศีของพระเจ้า” เราทุกคนทำบาป เราทุกคนเคยทำหลายอย่างที่พระเจ้าไม่พอพระทัย ไมีมีใครสักคนที่ไม่เคยทำบาป ข้อพระธรรมโรม 3:10-18 บอกรายละเอียดว่าความบาปหน้าตาเป็นอย่างไรในชีวิตเรา ข้อพระคัมภีร์ข้อที่สองบนถนนสู่ความรอดสายโรม คือ ขัอพระธรรมโรม 6:23 ซึ่งสอนเราเกี่ยวกับผลของความบาป “เพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตาย แต่ของประทานของพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา” โทษของความบาปของเราคือความตาย มันไม่ใช่แค่ความตายตามปกติเท่านั้น แต่เป็นความตายนิรันดร์

ข้อพระคัมภีร์ข้อที่สามบนถนนสู่ความรอดสายโรม สานต่อเมื่อข้อพระธรรมโรม 6:23 จบลงด้วยคำพูดที่ว่า “แต่ของประทานของพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา” พระธรรมโรม 5:8 กล่าวว่า “แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลาย คือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้น พระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเรา” พระเยซูคริสต์ฺสิ้นพระชนม์เพื่อเรา! การสิ้นพระชนม์ของพระองค์เป็นการไถ่บาปให้กับเรา การฟื้นคืนพระชนม์ของพระองค์แสดงให้เห็นว่าพระเจ้าทรงรับการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูไว้เพื่อเป็นการไถ่บาปให้กับเรา

ป้ายที่สี่บนถนนสู่ความรอดสายโรมคือข้อพระคัมภีร์โรม 10:9 “คือว่าถ้าท่านจะรับด้วยปากของท่านว่า พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า และเชื่อในจิตใจของท่านว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นมาจากความตาย ท่านจะรอด” อันเนื่องมาจากการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูแทพวกเเรา ทั้งหมดที่เราต้องทำ คือ เชื่อในพระองค์ วางใจว่าการสิ้นพระชนม์ของพระองค์เป็นการไถ่บาปให้กับเรา และเรารอดพ้นจากความบาปแล้ว! ข้อพระคัมภีร์โรม 10:13 กล่าวซ้ำว่า “เพราะว่า `ผู้ใดที่จะร้องออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็จะรอด' ” พระเยซูสิ้นพระชนม์เพื่อไถ่โทษแห่งความบาปแทนเรา และ ทรงช่วยให้เรารอดพ้นจากการตายนิรันดร์ ความรอด การให้อภัยบาป เป็นของทุกคนที่วางใจในพระเยซูคริสต์ในฐานะพระผู้ช่วยให้รอด

มุมมองสุดท้ายบนถนนสู่ความรอดสายโรม คือ ผลของความรอด ข้อพระคัมภีร์โรม 5:1 กล่าวไว้อย่างอัศจรรย์ว่า “เหตุฉะนั้นเมื่อเราเป็นคนชอบธรรมเพราะความเชื่อแล้ว เราจึงมีสันติสุขกับพระเจ้าทางพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา” โดยทางพระเยซูคริสต์ เราสามารถมีความสัมพันธ์แห่งสันติสุขกับพระเจ้าได้ ข้อพระคำภีร์โรม 8:1 สอนเราว่า “เหตุฉะนั้นบัดนี้การปรับโทษจึงไม่มีแก่คนทั้งหลายที่อยู่ในพระเยซูคริสต์” ดังนั้น โดยการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูแทนเรา จึงไม่มีการปรับโทษสำหรับเราอีกต่อไป ท้ายที่สุด เรามีพระสัญญาอันทรงคุณค่าของพระเจ้าจากข้อพระคัมภีร์โรม 8:38-39 “เพราะข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า แม้ความตาย หรือชีวิต หรือทูตสวรรค์ หรือผู้มีบรรดาศักดิ์ หรือฤทธิ์เดชทั้งหลาย หรือสิ่งซึ่งมีอยู่ในปัจจุบันนี้ หรือสิ่งซึ่งจะมีในภายหน้า หรือซึ่งสูง หรือซึ่งลึก หรือสิ่งอื่นใดๆที่ได้ทรงสร้างแล้วนั้น จะไม่สามารถกระทำให้เราทั้งหลายขาดจากความรักของพระเจ้า ซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้”

คุณอยากเดินไปตามถนนแห่งความรอดสายโรมไหม? หากต้องการ นี่เป็นคำอธิษฐานง่าย ๆ ที่คุณสามารถอธิษฐานกับพระเจ้าได้ การอธิษฐานด้วยคำอธิษฐานนี้ เป็นการบอกกับพระเจ้าว่าคุณวางใจในพระองค์สำหรับความรอดของคุณ แตถ้อยคำในคำอธิษฐานโดยตัวของมันเองไม่ได้ช่วยให้คุณรอดจากความบาปได้ การวางใจในพระคริสต์เท่านั้นที่จะช่วยให้คุณรอดได้

“ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์รู้ว่าข้าพระองค์ได้กระทำผิดบาปต่อพระองค์และสมควรที่จะได้รับโทษ แต่พระเยซูคริสต์ทรงรับโทษที่ข้่าพระองค์สมควรจะได้รับแทนข้าพระองค์ไปแล้ว เพื่อว่า โดยความเชื่อในพระองค์ข้าพระองค์จะได้รับการยกโทษ โดยความช่วยเหลือของพระองค์ ข้าพระองค์ขอหันหลังให้กับความบาปของข้าพระองค์ และขอวางใจในพระองค์สำหรับความรอดพ้นจากความบาป ขอบคุณพระองค์สำหรับพระคุณและการให้อภัยบาปอันแสนอัศจรรย์ ซึ่งเป็นของขวัญแห่งชีวิตนิรันดร์จากพระองค์! ขออธิษฐานในนามขององค์พระเยซูคริสต์ อาเมน!”


AMAZING GRACE BIBLE INSTITUTE