Get right with God

you will need the zawgyi-one font >> HERE <<ကၽြႏုပ္သည္ ဘုရားသခင္ႏွင္႔ မွန္ကန္မႈကို မည္သို႔ ရ႐ွိမည္နည္း?

ဘုရားသခင္ႏွင့္မွန္ကန္မႈကို ရရွိႏိုင္ရန္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ မွားယြင္းေသာအရာကို ဦးစြာသိရွိရန္လိုအပ္ သည္။ ဆိုလိုခ်က္သည္ အျပစ္တရားျဖစ္သည္။ “လူအေပါငး္တို႕သည္ လမ္းလႊဲၾကၿပီ။ တညီတညြတ္တည္းေဆြးေျမ႕ ယိုယြင္းျခင္းရွိၾက၏။ ေကာင္းေသာအက်င့္ကိုက်င့္ေသာသူမရွိ။ တစ္ေယာက္မွ်မရွိ (ဆာလံ ၁၄း၃)။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္၏အမိန္႔ေတာ္ကို ေတာ္လွန္ပုန္ကန္ခဲ့ၾကသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ ”လမ္းလႊဲေသာသိုးစုႏွင့္တူ”ပါသည္။ (ေဟရွာ၊ ၅၃း၆)။

အျပစ္၏အခသည္ေသျခင္းျဖစ္သည္ဟူေသာ သတင္းသည္ သတင္းေကာင္းမဟုတ္ေပ။ “ျပစ္မွားေသာ ၀ိညာဥ္ရွိသမွ်တို႔သည္ ေသရမည္” (ေယဇ၊၁၈း၄)။ဘုရားသခင္၏ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေတာ္က ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ကို ကယ္တင္ျခင္းလမ္းသို႔ ေသြးေဆာင္ပို႔ေဆာင္ျခင္းဟူေသာသတင္းသည္ သတင္းေကာင္းျဖစ္သည္။ သခင္ေယ႐ႈက သူ၏အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ပန္းတိုင္သည္ “ေပ်ာက္ဆံုးေသာ၀ိညာဥ္တို႔ကိုရွာေဖြရႏ္ႏွင့္ ကယ္တင္ရန္အတြက္ျဖစ္သည္။“ ဟုေႀကြးေၾကာ္ခဲ့သည္ (လုကာ ၁၉း၁၀)။ သူသည္ ကားတိုင္ေတာ္ေပၚတြင္အေသခံေသာအခါ သူေျပာခဲ့ေသာစကား “အမႈၿပီးၿပီ” (ေယာဟန္ ၁၉း၃၀) သည္ သူ၏ရည္၇ြယ္ခ်က္အားလံုးၿပီးစီးသြားခဲ့ေၾကာင္းကို သခင္ေယ႐ႈကေႀကြးေၾကာ္ခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။

ဘုရားသခင္ႏွင့္စစ္မွန္ေသာ မိတ္သာဟာရဖြဲ႕ျခင္းရွိမွသာလွ်င္ မိတ္ေဆြသည္ အျပစ္ရွိေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳ ရန္အစျပဳလာပါလိမ့္မည္။ ထို႔ေနာက္ ဘုရားသခင္ထံေတာ္သို႔ သြား၍အျပစ္တရားအတြက္ ေနာင္တရပါလိမ့္မည္(ေဟရွာ၅၇း၁၅) ထို႔ျပင္အျပစ္တရားကိုစြန္႔ပယ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ ခ်က္ခ်ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။“ကယ္တင္ျခင္း သို႔ေရာက္ေစျခင္းငွာ ႏႈတ္ျဖင့္၀န္ခံရ၏“ (ေရာမ ၁၀း၁၀)။

ဤအျပစ္၀န္ခ်ေတာင္းပန္ျခင္းထဲတြင္ ယံုၾကည္ျခင္းလည္းပါ၀င္ရမည္။ အထူးသျဖင့္ ယံုၾကည္ျခင္းသည္ သခင္ေယ႐ႈ၏ အေသခံျခင္းႏွင့္ အံ့ၾသဖြယ္ေကာင္းေသာ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းတို႔က သခင္ေယ႐ႈသည္ ကယ္တင္ျဖစ္ရန္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီေစေၾကာင္းကို ယံုၾကည္ျခင္းျဖစ္သည္။ “အဘယ္သို႔နည္းဟူမူကား သင္သည္ သခင္ေယ႐ႈကိုႏႈတ္ျဖင့္၀န္ခံ၍ ဘုရားသခင္သည္ သူ႔ကိုေသျခင္းမွ ထေျမာက္ေစေတာ္မူၿပီဟု စိတ္ႏွလံုးထဲ၌ ယံုၾကည္လွ်င္ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ေရာက္လိမ့္မည္” (ေရာမ၊ ၁၀း၉) ။ ေယာဟန္ ၂၀း ၂၇၊ တမန္၊ ၁၆း၃၁၊ ဂလာ ၂း၁၆၊ ၃း၁၁၊ ၂၆ ႏွင့္ ဧဖက္ ၂း၈ -ကဲ့သို႔ေသာ က်မ္းပိုဒ္တို႔တြင္ ယံုၾကည္ျခင္း၏အေရးႀကီးမႈတို႔ကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ဘုရားသခင္ႏွင့္ မွန္ကန္မႈကိုရရွိျခင္းသည္ မိတ္ေဆြကိုယ္စား ဘုရားသခင္ျပဳခဲ့ေသာအမႈေပၚတြင္ မိတ္ေဆြ၏ တံု႔ျပန္မႈကိစၥမ်ိဳးျဖစ္သည္။ သူက ကယ္တင္ရွင္ကို ေစလႊတ္ခဲ့ပါသည္။ ထိုကယ္တင္ရွင္က အျပစ္တရားခ်ည္ေႏွာင္ျခင္း မွလြတ္ေျမာက္ရန္ ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းအမႈကို လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့သည္ (ေယာဟန္ ၁း၂၉)။ မိတ္ေဆြအတြက္ သူက ကတိ ေတာ္ေပးထားခဲ့ပါသည္။၄င္းသည္“ထာ၀ရဘုရားကို ပဌနာျပဳေသာသူ ရွိသမွ်တို႔သည္ ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္းသို႔ေရာက္ ရၾကလတၱံ” (တမန္ေတာ္၊၂း၂၁)။

ေနာင္တရျခင္းႏွင့္ ခြင့္လႊတ္ျခင္းတရားအတြက္ အေကာင္းဆံုးေသာ ပံုဥပမာသည္ ေပ်ာက္သြားေသာသား ျဖစ္သည္ (လုကာ ၁၅း၁၁-၃၂)။ သားငယ္က သူ႔ခမည္းေတာ္ေပးေသာ လက္ေဆာင္တုိ႔ကို ရွက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ အျပစ္ဒုစ႐ိုက္ထဲ၌ ျဖဳန္းတီးခဲ့ပါသည္ (အခန္း ငယ္ ၁၃)။ သူသည ္မွားယြင္းေသာအမႈျပဳေၾကာင္းကို မိမိကိုယ္ကို အသိ အမွတ္ျပဳေသာအခါ အိမ္သို႔ျပန္လာရန္ စိတ္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့ပါသည္(အခန္းငယ္ ၁၈)။သူသည ္မိမိကိုယ္ကို သားအရာ ရရွိသည္ဟုပင္ မေတြး၀ံ့ေခ် (အခန္းငယ္ ၁၉)။ သူသည္ ဒုစ႐ိုက္ျပဳေသာသူအျဖစ္ မိမိကိုယ္ကိုသိရွိခဲ့ပါသည္။ ဖခင္ႀကီးက အရင္တုန္းကသူ႔ကို ပုန္ကန္ခဲ့ေသာ သားငယ္ကိုခ်စ္ခဲ့ပါသည္ (အခန္းငယ္ ၂၀)။ သူလုပ္မွားသမွ် အားလံုးကို ခြင့္လႊတ္၍ ပြဲက်င္းပေပးခဲ့ပါသည္ (အခန္းငယ္ ၂၄)။

ခြင့္လႊတ္ျခင္းႏွင္႔ကတိေတာ္အပါအ၀င္ ဘုရားသခင္သည္ သူ၏ကတိေတာ္မ်ား ေစာင့္ထိန္းျခင္းအမႈ၌ အလြန္ ေကာင္းေပသည္။ “ထာ၀ရဘုရားသည္ က်ိဳးပဲ့ေသာစိတ္ရွိေသာသူတို႔ႏွင့္ ႏွလံုးေၾကကြဲေသာသူတို႔ကို နီးေတာ္မူ၏။ ေနာင္တရွိ၍ စိတ္ႏွိမ့္ခ်ေသာသူတို႔ကိုလည္း ကယ္တင္ေတာ္မူ၏“ (ဆာလံ၊ ၃၄ း၈)။

မိတ္ေဆြသည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ မွန္ကန္မႈကိုရလိုပါက ဤသို႕ဆုေတာင္းပါ။ ယံုၾကည္ျခင္းမရွိဘဲ ဤဆုေတာင္း ျခင္းကို ႁမြြက္ဆိုျခင္းသို႔မဟုတ္ တျခားဆုေတာင္းျခင္းက မိတ္ေဆြကို ကယ္တင္ႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။ သို႔ေသာ္ မိတ္ေဆြ သည္အျပစ္ႏြံထဲမွ ကယ္တင္ႏိုင္ေသာ ခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္မွသာလွ်င္ ကယ္တင္ျခင္းရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤဆုေတာင္းျခင္းသည္ မိတ္ေဆြက ဘုရားသခင္ကိုကိုးစားေၾကာင္းႏွင့္ သူျပင္ဆင္ေပးထားေသာ ကယ္တင္ျခင္း တရားအတြက္ ကိုယ့္္ေတာ့္ကို ေက်းဇူးတင္စကားေျပာျခင္းျဖစ္သည္။

“ဘုရားသခင္ ကၽြႏ္ုပ္သည္ ကိုယ္ေတာ့္ကို ျပစ္မွားေၾကာင္းႏွင့္ထိုအျပစ္တရားအတြက္တရားစီရင္ျခင္းျပစ္ဒဏ္ကိုကၽြႏ္ုပ္သည္ခံထိုက္ေၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္သိပါ၏။ ကၽြႏု္ပ္မထိုက္ေသာျပစ္ေႀကြးအားလံုးကိုသခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္က ယူေဆာင္သြား ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္သည္ သခင္ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ကိုယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ လႊတ္ျခင္းအခြင့္ရပါ၏။ ကၽြႏု္ပ္သည္ အျပစ္ဒုစ႐ိုက္ႏြံမွ႐ုန္းထြက ္၍ကယ္ တင္ျခင္း ရရွိရန္ကိုယ္ေတာ္ကိုယံုၾကည္ကိုးစားပါ၏။ကိုယ္ေတာ္၏အံ့ၾသဖြယ္ေကာင္းေသာေက်းဇူူးေတာ္တရားႏွင့္ ခြင့္လႊတ ္ျခင္းတရား၊ ထာ၀ရအသက္ဆုေက်းဇူးေတာ္အတြက္ ကိုယ္ေတာ္ကို ေက်းဇူတင္ပါ၏!အာမင္!


AMAZING GRACE BIBLE INSTITUTE