Can I know for Sure


മരിക്കുംബോള്‍ വാസ്തവത്തില്‍ ഞാന്‍ സ്വര്‍ഗ്ഗത്തിലെത്തും എന്ന്‌ എനിക്ക്‌ എങ്ങനെ അറിയാനൊക്കും?

നിങ്ങള്‍ക്ക്‌ നിത്യജീവന്‍ ഉണ്ടെന്നും മരിക്കുംബോള്‍ വാസ്തവത്തില്‍ നിങ്ങള്‍ സ്വര്‍ഗ്ഗത്തിലെത്തും എന്നും നിങ്ങള്‍ക്കറിയാമോ? ഈ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി നിങ്ങള്‍ ഉറപ്പുള്ളവരായിരിക്കണമെന്ന്‌ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. "ദൈവപുത്രന്റെ നാമത്തില്‍ വിശ്വസിക്കുന്ന നിങ്ങള്‍ക്ക്‌ ഞാന്‍ ഇത്‌ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്‌ നിങ്ങള്‍ക്ക്‌ നിത്യജീവന്‍ ഉണ്ടെന്ന്‌ നിങ്ങള്‍ അറിയേണ്ടതിനു തന്നേ" (1യോഹ.5:13). ഇപ്പോള്‍ നിങ്ങള്‍ ദൈവത്തിന്റെ മുന്‍പില്‍ നില്‍കയും ദൈവം നിങ്ങളോട്‌ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കയും ചെയ്യുന്നു എന്ന്‌ കരുതുക: "എന്തുകൊണ്ട്‌ ഞാന്‍ നിന്നെ സ്വര്‍ഗ്ഗത്തില്‍ പോകുവാന്‍ അനുവദിക്കണം?" നിങ്ങളുടെ മറുപടി എന്തായിരിക്കും? ഒരു പക്ഷേ എന്താണ്‌ മറുപടി പറയേണ്ടത്‌ എന്ന്‌ നിങ്ങള്‍ക്കറിഞ്ഞുകൂടായിരിക്കാം. നിങ്ങള്‍ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഉണ്ട്‌. അതെന്തെന്നാല്‍, നമ്മെ സ്നേഹിച്ച്‌ നാം നിത്യത എവിടെ ചെലവഴിക്കും എന്നത്‌ അറിയുവാനുള്ള ഒരു വഴി ദൈവം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്‌ എന്നതു തന്നെ. സത്യവേദപുസ്തകം ഇങ്ങനെയാണ്‌ അതേപ്പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്‌. "തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനില്‍ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചുപോകാതെ നിത്യജീവന്‍ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന്‌ ദൈവം അവനെ നല്‍കുവാന്‍ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു" (യോഹ.3:16).

സ്വര്‍ഗ്ഗം നമുക്ക്‌ അസാദ്ധ്യമായിരിക്കുന്നത്‌ ഏതു പ്രശ്നം കൊണ്ടാണെന്ന്‌ ആദ്യം നാം മന്‍സ്സിലാക്കണം. നമ്മുടെ പാപപ്രകൃതി നമ്മെ ദൈവത്തില്‍ നിന്ന്‌ അകറ്റിയിരിക്കുന്നു എന്നതാണ്‌ പ്രശ്നം. നമ്മുടെ പ്രകൃതി കൊണ്ടും പ്രവര്‍ത്തികൊണ്ടും നാം പാപികളാണ്‌. "എല്ലാവരും പാപം ചെയ്ത്‌ ദൈവതേജസ്സ്‌ ഇല്ലാത്തവരായിത്തീര്‍ന്നു" (റോമ.3:23). നമ്മെത്തന്നേ രക്ഷിക്കുവാന്‍ നമുകക്്‌ അസാദ്ധ്യമാണ്‌. "കൃപയാലല്ലോ വിശ്വാസം മൂലം നിങ്ങള്‍ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്‌; അതിനും നിങ്ങള്‍ കാരണമല്ല. ദൈവത്തിന്റെ ദാനമത്രേ ആകുന്നു. ആരും പ്രശംസിക്കാതിരിപ്പാന്‍ പ്രവൃത്തികളും കാരണമല്ല (എഫേ.2:8,9). നാമെല്ലാം മരണവും നരകവും മാത്രം അര്‍ഹിക്കുന്നവരാണ്‌. "പാപത്തിന്റെ ശംബളം മരണമത്രേ" (റോമ.6:23).

ദൈവം പരിശുദ്ധനും നീതിമാനും ആകയാല്‍ താന്‍ പാപത്തെ ശിക്ഷിക്ക തന്നെ ചെയ്യും; എന്നാല്‍ താന്‍ നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നതുകൊണ്ട്‌ നമ്മോടു ക്ഷമിക്കുവാന്‍ അവിടുന്ന് ഒരു മര്‍ഗ്ഗം പ്രദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്‌. യേശുകര്‍ത്തവു പറഞ്ഞു: "ഞാന്‍ തന്നേ വഴിയും സത്യവും ജീവനും ആകുന്നു. ഞാന്‍ മുഖാന്തരമല്ലാതെ ആരും പിതാവിന്റെ അടുക്കല്‍ എത്തുന്നില്ല" (യോഹ.14:6). യേശുകര്‍ത്താവ്‌ നമുക്കായി ക്രൂശില്‍ മരിച്ചു. ക്രിസ്തുവും നമ്മെ ദൈവത്തോട്‌ അടുപ്പിക്കേണ്ടതിന്‌ നീതിമാനായി നീതികെട്ടവര്‍ക്കുവേണ്ടി പാപം നിമിത്തം ഒരിക്കല്‍ കഷ്ടം അനുഭവിച്ചു (! പത്രോ.3:18). എന്നാല്‍ യേശുകര്‍ത്താവ്‌ മരണത്തില്‍ നിന്ന് ഉയിര്‍ത്തെഴുന്നേറ്റു. "നമ്മുടെ അതിക്രമങ്ങള്‍ നിമിത്തം മരണത്തിന്‌ ഏല്‍പിച്ചും നമ്മുടെ നീതീകരണത്തിനായി ഉയിര്‍പ്പിച്ചും ഇരിക്കുന്നു" (റോമ.4:24).

അതുകൊണ്ട്‌ നമുക്ക്‌ വീണ്ടും ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക്‌ തിരിച്ചു പോകാം. "മരിക്കുംബോള്‍ ഞാന്‍ സ്വര്‍ഗ്ഗത്തില്‍ പോകും എന്നത്‌ എനിക്ക്‌ എങ്ങനെ ഉറപ്പായി അറിയാനൊക്കും?" അതിനുത്തരം ഇതാണ്‌. "കര്‍ത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവില്‍ വിശ്വസിക്ക; എന്നാല്‍ നീ രക്ഷിക്കപ്പെടും" (പ്രവ.16:31). "അവനെ കൈകൊണ്ട്‌ അവന്റെ നാമത്തില്‍ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവര്‍ക്കും ദൈവമക്കള്‍ ആകുവാന്‍ അവന്‍ അധികാരം കൊടുത്തു" (യോഹ.1:12). നിത്യജീവന്‍ സൌജന്യ ദാനമായി നിങ്ങള്‍ക്ക്‌ സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്‌. "ദൈവത്തിന്റെ കൃപാവരമോ നമ്മുടെ കര്‍ത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവില്‍ നിത്യജീവന്‍ തന്നേ" (റോമ. 6:23). പൂര്‍ണ്ണതയുള്ള അര്‍ത്ഥസമ്പൂര്‍ണ്ണമായ ഒരു ജീവിതം നിങ്ങള്‍ക്ക്‌ ഇപ്പോള്‍ തന്നെ നയിക്കാവുന്നതാണ്‌. യേശുകര്‍ത്താവു പറഞ്ഞു: "ഞാന്‍ വന്നത്‌ അവര്‍ക്ക്‌ ജീവനുണ്ടാകുവാനും അത്‌ സ`മൃദ്ധിയായി ഉണ്ടാകുവാനും തന്നേ" (യോഹ.10:10). നിങ്ങളുടെ നിത്യത നിങ്ങള്‍ക്ക്‌ യേശുകര്‍ത്താവുമൊത്ത്‌ സ്വര്‍ഗ്ഗത്തില്‍ ചെലവിടാനൊക്കും. "ഞാന്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക്‌ സ്ഥലം ഒരുക്കിയാല്‍, ഞാന്‍ ഇരിക്കുന്ന ഇടത്ത്‌ നിങ്ങളും ഇരിക്കേണ്ടതിന്‌ പിന്നേയും വന്ന് നിങ്ങളെ എന്‍ന്റെ അടുക്കല്‍ ചേര്‍ത്തുകൊള്ളും" (യോഹ.14:3).

നിങ്ങള്‍ക്ക്‌ യേശുകര്‍ത്താവിനെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിച്ച്‌ പാപക്ഷമ കൈവരിക്കണമെങ്കില്‍ ഈ പ്രര്‍ത്ഥന ഹൃദയത്തിന്റെ ആഴത്തില്‍ നിന്ന് പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുക. ഈ പ്രാര്‍ത്ഥനയോ മറ്റേതെങ്കിലും പ്രാര്‍ത്ഥനയോ നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കയില്ല. ക്രിസ്തുവിലുള്ള നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസമാണ്‌ നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കുന്നത്‌. നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം വെളിപ്പെടുത്തുവാനുള്ള ഒരു ലളിത മാര്‍ഗം മാത്രമാണ്‌ ഈ പ്രാര്‍ത്ഥന.

"കര്‍ത്താവേ, ഞാന്‍ നിന്റെ മുംബാകെ തെറ്റുകാരനാണെന്നും ശിക്ഷായോഗ്യനാണെന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നു. യേശുകര്‍ത്താവ്‌ എന്റെ പാപപരിഹാരാര്‍ത്ഥം ക്രൂശില്‍ മരിച്ചുയിര്‍ത്തെന്നും അവനിലുള്ള വിശ്വാസം മൂലം പാപക്ഷമ ലഭ്യമാണെന്നും ഞാന്‍ വിശ്വസിക്കുന്നു. കര്‍ത്താവേ, ഞാന്‍ പാപത്തെ വിട്ട്‌ നിങ്കലേക്ക്‌ തിരിയുന്നു. എന്നോട്‌ ക്ഷമിച്ച്‌ എന്നെ നിന്റെ പൈതലാക്കേണമേ. പാപക്ഷമക്കായി നന്ദി. നിത്യജീവനായി സ്തോത്രം. പുത്രന്റെ നാമത്തില്‍ പിതാവേ, ആമേന്‍.


AMAZING GRACE BIBLE INSTITUTE