have eternal life


सासणाचें जिवीत मेळ्ळां?

बायबल सासणाच्या जिविताचो नितळ मार्ग प्रधान करता. पयले सुवातेर, आमी देवा आड पातक केलां हें समजून घेवंक जाय: "सगळीं जाणां पातकांत आसात आनी देवाचे कीर्तीक उणे पडटात" (रोमान्स 3:23). देवाक पसंद ना तसल्यो गजाली आमी सगळ्यांनी केल्यात, ताका लागून आमकां ख्यास्त फावो. आमचीं सगळीं पातकां सासणाच्या देवा आड आशिल्ल्यान, फकत सासणाची ख्यास्त पुरो आसा. "पातकाची मजुरी मरण आसा, पूण जेजू क्रिश्त आमच्या परमेश्वरा वरवीं देवाचें देणें आसा" (रोमान्स 6:23).

पूण, जेजू क्रिश्त, पातक नाशिल्लो (1 पेद्रू 2:22), देवाचो सासणाचो पूत मनीस जालो (जुवांव 1:1,14) आनी आमच्या पातकांचें फारीकपण दिवंक मेलो. "देवान आमचे खातीर आपलो मोग हातूंत सिद्द केलो: आमी सगळीं पातकांत आसतना लेगीत, क्रिश्त आमचे खातीर मेलो" (रोमान्स 5:8). जी ख्यास्त आमकां फावताली (2 कोरिनथिएन्स 5:21) ती आपूण घेवन जेजू क्रिश्त खुर्सार मेलो (जुवांव 19:31-42). तीन दिसां उपरांत, तो मेलेल्यांतलो पुनर्जिवंत जालो (1 कोरिनथिएन्स 15:1-4), आनी पातक आनी मरणाचेर आपलें जैत मेळयलें. "जेजू क्रिश्त पुनर्जिवंत जावन, आपले व्हड दयेन, ताणें आमकां नव्या जल्मांत जियेवपाची नवी आस्त दाखयली" (1 पेद्रू 1:3).

भावार्थान, आमी क्रिश्ता विशीं आमचें चिंतप बदलूंक जाय – तो कोण, ताणें किदें केलें, आनी किद्या खातीर – फकत सोडवणे खातीर (करणी 3:19). आमी जरी आमचो भावार्थ ताचेर दवरल्यार, आमच्या पातकांचें फारीकपण दिवंक तो खुर्सार मेलो म्हूण भरवंसो दवरल्यार, आमकां भोगसणें मेळटलें आनी सर्गार सर्गीच्या जिविताचें आश्वासन मेळटलें. “देव बापान संवसाराचो इतलो मोग केलो, ताणें आपलो एकलोच पूत संवसाराक दिलो, आनी जो कोणूय ताचेर विस्वास दवरतलो ताचो नाश जावचो ना पूण ताका सासणाचें जिवीत फावो जातलें” (जुवांव 3:16). "तुमी जरी तुमच्या तोंडा कडेन कुमसार जातात जाल्यार, 'जेजू परमेश्वर आसा,' आनी देवान ताका मेलेल्यांतलो पुनर्जिवंत केलो हो तुमच्या काळजांत विस्वास दवरल्यार, तुमी वाटावतले" (रोमान्स 10:9). खुर्सार मेलेल्या क्रिश्ताचेरूच भावार्थत दवरप सासणाच्या जिविताचो खरो मार्ग आसा! "दयेन आनी भावार्था वरवीं तुमी वाटावल्यात, - आनी तुमी स्वता वाटावूंक नात, पूण हें देवाचें देणें – तुमच्या कसल्याच कामाक लागून न्हय, आनी कोणूच बडाय मारचो ना" (इपॅसिएन्स 2:8-9).

तुमी जरी जेजू क्रिश्ताक तुमचो सोडवणदार म्हूण स्विकारूंक सोदतात जाल्यार, हांगा मागण्याचो नमुनो आसा. हें मागणें वा हेर खंयचेंय मागणें म्हणल्यार तुमकां वाटावचें ना, हाचो उगडास धरचो. फकत क्रिश्ताचेर भरवंसो दवरल्यार, तुमी पातकांतल्यान वाटावतले. हें मागणें फकत देवाचेर आशिल्लो भावार्थ व्यक्त करूंक आनी तुमकां सोडवण दिल्ले खातीर ताका दिनवास दिवपाचो एक सोंपो मार्ग आसा.

देवा, तुजे आड हांवें पातक केलां आनी म्हाका ख्यास्त फावता हें हांव जाणां. पूण जेजू क्रिश्तान म्हाका फावता ती ख्यास्त आपणें घेतली आनी ताचेरूच भावार्थ दवरून म्हाका भोगसणें मेळटलें. हांव सोडवणे खातीर म्हजो भावार्थ तुमचेर दवरतां. तुमची विसमिताची कृपा आनी माफी खातीर तुमकां दिनवास—सासणाच्या जिविताचें देणें! आमेन!”
AMAZING GRACE BIBLE INSTITUTE