વેલ, પછી સૂર્યપ્રકાશ આ રે વિશે કેવી છે (જો તમે મળશે નહીં કે પસંદગી માટે)? તમે તેમના ભગવાન અને તારણહાર તરીકે ઈસુ પર વિશ્વાસ નથી જે બધા એક દુષ્ટાત્માનું નરકમાં મરણોત્તર જીવન પસાર કરવા નક્કી કરવામાં આવે છે, જુઓ. તમે આ (નોન-બહેનો) એક છે? બાઇબલ ઈશ્વરની હિમ ફગાવી છે જેઓ યાતના એક વિશેષ સ્થાન તૈયાર છે કે અમને કહે છે, કારણ કે હું ચોક્કસપણે નથી આશા:


સમજી કૃપા કરીને, આ ચિત્ર માત્ર એક જ રાક્ષસ જેવું હોય શકે છે તે ના કલાકાર વિભાવના છે. તે નરકમાં વાસ્તવિક દાનવો વર્ણન બહાર ભયાનક થશે કે અમારી માન્યતા છે ...41 “પછી રાજા તેની ડાબી બાજુ બેઠેલા માણસોને કહેશે. મારી પાસેથી જે અગ્નિ સદાને માટે સળગે છે ત્યાં ચાલ્યા જાઓ. તમે શ્રાપિત છો, શેતાન તથા તેના દૂતો માટે જે સર્વકાલિક અગ્નિ તૈયાર કરેલો છે તેમાં પડો અને, 4 - MATTHEW 25:41


આ શબ્દો સાંભળ્યા જોખમ ટાળવા; તમે નરકમાં નિંદા કરવામાં આવે છે "... મારી પાસેથી પ્રસ્થાન". કાયમ હવે તમારી વ્યક્તિગત તારણહાર તરીકે ઈસુ ખ્રિસ્તે સ્વીકારીને તમારા શાશ્વત ભાગ્ય પ્રશ્ન પતાવટ.

આગામી